Dani­el Eckart

Rechts­an­walt

T

E

Visitenkarte
Download

Wer­de­gang

Rechts­an­walt seit 2004
Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten Uni­ver­si­tät Frank­furt a.M.
Fach­an­walts­lehr­gang Insol­venz­recht 2012
Jahr­gang 1975

2004 bis 2006
Rack Rechts­an­wäl­te, Frank­furt a.M.
2006 bis 2014
Schnei­de­wind Rechts­an­wäl­te, Potsdam
2014 bis 2015
INSOSHARE Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH/Junker Bar­tel­hei­mer Rechts­an­wäl­te, Insol­venz­ver­wal­ter GbR, (Ber­lin, Chem­nitz, Dres­den, Ham­burg, Köln, Leip­zig, Münster)
seit 2015
Bucha­lik Bröm­me­kamp Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH (Düs­sel­dorf, Frank­furt a.M., Berlin)

Schwer­punk­te

Insol­venz­an­fech­tung
Geschäfts­füh­rer­haf­tung
Restruk­tu­rie­rungs-/ Sanierungsberatung

Ver­öf­fent­li­chun­gen

Start-ups in der Kri­se — Die posi­ti­ve Fort­füh­rungs­pro­gno­se bei Fremd­fi­nan­zie­rung, BBR-News­let­ter 09 | 2022

image_pdf